Autumn Bridge

1990s Shou Puerh Brick

$8.00

Happy Trails

 Mid 1990s Shou Puerh Brick

$5.00

Big Green Mark

1990s Taiwan Stored Sheng Puerh

$10.00

1999 "7532"

 1999 Sheng Puerh

$40.00

1998 "7542"

 1998 Sheng Puerh

$40.00

1999 "8582"

 1999 Sheng Puerh

$40.00

Red Mark

Late 1990s Sheng Puerh

$35.00

Tong Xing

Late 1980/90s Sheng Puerh

$25.00

Destiny

 1980s Shou Puerh

$100.00

Boundlessness

2019 Wuliang Mountain Sheng Puerh

$8.00

Shaman's Drum

Late 1980s Shou Puerh

$7.50

Bindbole

1980s Menghai Shou Puerh

$10.00

Alchemy

1998 Bulang Shou Puerh

$8.50

Samadhi

Late 1990s Shou Puerh

$7.00

Ancient Highway

 Early 1990s Shou Puerh

$7.50

Sanctuary

 2005 Old-Growth Lao Banzhang Sheng Puerh

$65.00