White Elephant

2021 He Kai Sheng Puerh

$88.00

Boundlessness

2021 Wu Liang Mountain Sheng Puerh

$18.00

Blessing

2020 Feng Qing Sheng Puerh

$88.00

Mountain Spring

2020 Ai Lao Mountain Old-Growth Sheng Puerh

$10.00

Grace

Spring 2020 Gao Li Gong Old-Growth Sheng Puerh

$35.00

The Crossing

2022 Youle Sheng Puerh

$35.00

Snowswept

 2020 Big Snow Mountain Old-Growth Maocha

$12.50

Cloud Forest

2006 Old-Growth Big Snow Mountain Sheng Puerh

$15.00

Heavenly Drift

 2005 Bulang Wild Sheng Puerh

$16.00

Sanctuary

 2005 Old-Growth Lao Banzhang Sheng Puerh

$65.00

Fortuneteller

2003 Old-Growth Yiwu Sheng Puerh

$35.00

Windtalker

2009 Old-Growth Guafeng Zhai Sheng Puerh

$16.50

Forest Crown

2006 Old-Growth Bulang Sheng Puerh

$20.00

Reverie

 2011 Old-Growth Menghai Region Sheng Puerh Blend

$8.50

Dragon Tail

 2012 Old-Growth Menghai Region Sheng Puerh Blend

$8.50

Heavenly Rhyme

2007 Bulang Old-Growth Sheng Puerh

$15.00

Nectar

 2005 Yiwu Sheng Puerh

$30.00

The Crane

2001 Xiaguan Iron Discus Sheng Puerh  

$65.00

Fragrant Mountain

2004 Yiwu Sheng Puerh

$45.00

Ordinary Treasure

2004 Yiwu Sheng Puerh

$40.00

Tong Xing

Late 1980/90s Sheng Puerh

$45.00

1998 "7542"

 1998 Sheng Puerh

$45.00

1999 "7532"

 1999 Sheng Puerh

$45.00

1999 "8582"

 1999 Sheng Puerh

$45.00

Big Green Mark

1990s Taiwan Stored Sheng Puerh

$15.00

Red Mark

Late 1990s Sheng Puerh

$55.00

Fu Yuan Chang

 Well-Aged Sheng Puerh

$150.00

Longevity

 ?1980s? Loose-Leaf Sheng Puerh

$20.00

Camphor Moon

 1990s Loose-Leaf 7542 Sheng Puerh

$20.00

Dim Sum

 1990s Hong Kong Sheng Puerh

$20.00

Vajra

Late 1990s Mansa Sheng Puerh Blend

$9.00

Cinnabar

Late 1990s Menghai Sheng Puerh Blend

$14.00

Bulang Set

$150.00

Yiwu Set

An educational set for learning about Sheng Puerh from Yiwu. 

$195.00

Factory Code Set

Explore some of the famous recipes of old with these affordable replicas. 

$100.00

Energy Set

$65.00